تقویم روز
امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 ساعت 06:09 ق ظ

Evidence-Based Medicine Resources

 

منابع مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Medicine Resources)

http://www.thecochranelibrary.com     Wiley Cochrane Library
http://gateway.ovid.com/autologin.html     OVID Evidence Based Medicine Review Database
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html     BMJ Best Practice
http://learning.bmj.com/learning/home.html     BMJ Learning
https://www.embase.com     Embase