تقویم روز
امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 ساعت 07:20 ق ظ

Multimedia

 

فیلم ها و منابع چند رسانه ای (Multimedia)

  https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia     Clinical Key (Multimedia)
  https://www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines     Clinical Key (Guidelines)
  http://www.studentanatomy.net     Primal Pictures
  http://ovidsp.tx.ovid.com     OVID (Multimedia)